Mozzart Bet promocije

Pravila nagradne igre “Za pogodak trojka, za promašaj desetka”

Na osnovu člana 44. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Mozzart“ Banja Luka broj OPU-507/14 od 26.06.2014. godine, i Odluke o organizovanju nagradne igre pod nazivom „Za pogodak trojka, za promašaj desetka“ broj O85/2020 od 02.10.2020. godine, direktor „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka, donosi dana 02.10.2020. godine

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Za pogodak trojka, za promašaj desetka

 

Član 1.

„Mozzart“ d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske 17, Banja Luka, matični broj 11007872, JIB 4402488200009 (u daljem tekstu: Organizator) organizuje nagradnu igru pod nazivom „Za pogodak trojka, za promašaj desetka“.

Nagradna igra koja je predmet ovih pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19) s obzirom  na to da učesnici ne plaćaju bilo kakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju.

 

Član 2.

Nagradna igra priređuje se u svrhu promocije Organizatora.

 

Član 3.

Nagradna igra se održava u periodu od 20.10.2020. godine do 28.11.2020. godine.

 

Član 4.

Nagradni fond  u ukupnoj vrijednosti od 91.380,00 KM čini:

 

Nagrada Vrijednost sa PDV-om Količina Ukupno
Automobil Audi A3 Limousine 30 TDI Action Model 39.900,00 KM 1 39.900,00 KM
Samsung Galaxy S10 1.287,00 KM 40 51.480,00 KM

 

Sve nagrade su brendirane imenom i logom „Mozzart“.

 

Član 5.

U nagradnoj igri po automatizmu učestvuju svi punoljetni učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili na bilo kom uplatno-isplatnom mjestu „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka u Republici Srpskoj i svi učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili putem internet stranice Organizatora (www.mozzartbet.ba) sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.

Nagradna igra će biti organizovana na sljedećim nivoima:

 • dnevni nivo i
 • globalni nivo.

 

Član 7.

Pobjednik u nagradnoj igri na dnevnom nivou je učesnik koji ima tiket sa jednim promašenim parom i sa najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom), ne računajući taj jedan promašeni par, za svaki pojedini dan nagradne igre.

Član 8.

Tiketi iz člana 7. ovih pravila moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uslove:

 • svi događaji koji su predmet klađenja moraju biti sportski događaji (rezultati pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja, određeni događaji u toku sportskog takmičenja i sl.), tako da tiketi koji za predmet klađenja imaju barem jedan drugi događaj (brojevi, brze igre – trke pase, virtuelni fudbal i sl.) ne ulaze u nagradnu igru,
 • svi sportski događaji na jednom tiketu moraju biti odigrani istog dana s tim da posljednji meč na tiketu mora početi najkasnije do 22.00 časa tog dana,
 • minimalan broj događaja na tiketu je 4 (četiri),
 • minimalna uplata po tiketu je 1,00 KM odnosno 1,00 BAM,
 • tiket mora biti uplaćen u toku trajanja nagradne igre.

Sistemski tiketi i tiketi za klađenje uživo (live bet) ne ulaze u nagradnu igru.

Tiketi sa promašenim parom koji kod Organizatora ostvaruju bonus pod nazivom „Naplati promašaj“ u igri na sreću klađenje ulazi u nagradnu igru.

 

Član 9.

Pobjednik u nagradnoj igri na globalnom nivou je učesnik koji ima dobitni tiket sa najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom).

 

Član 10.

Tiketi iz člana 9. ovih pravila moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uslove:

 • svi događaji koji su predmet klađenja moraju biti sportski događaji (rezultati pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja, određeni događaji u toku sportskog takmičenja i sl.), tako da tiketi koji za predmet klađenja imaju barem jedan drugi događaj (brojevi, brze igre – trke pase, virtuelni fudbal i sl.) ne ulaze u nagradnu igru,
 • početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja koji se nalazi na tiketu mora biti najkasnije do 22 čas u zadnjem danu nagradne igre,
 • minimalan broj događaja na tiketu je 4 (četiri),
 • minimalna uplata po tiketu je 1,00 KM odnosno 1,00 BAM,
 • tiket mora biti uplaćen u toku trajanja nagradne igre.

Sistemski tiketi i tiketi za klađenje uživo (live bet) ne ulaze u nagradnu igru.

Tiketi sa promašenim parom koji kod Organizatora ostvaruju bonus pod nazivom „Naplati promašaj“ u igri na sreću klađenje ne ulazi u nagradnu igru.

 

Član 9.

Pobjednik u nagradnoj igri na dnevnom nivou osvaja telefon Samsung Galaxy S10.

Pobjednik u nagradnoj igri na globalnom nivou nivou osvaja automobil Audi A3 Limousine 30 TDI Action Model.

 

Član 10.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju tiket sa istom najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne računajući jedan promašeni par na dnevnom nivou, prednost ima učesnik čiji je tiket vremenski prvi odigran (otkucan).

U slučaju da jedan učesnik ima dva ili više tiketa sa najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne računajući jedan promašeni par na dnevnom nivou, osvaja samo jednu nagradu za prvi takav tiket.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju dobitni tiket sa istom najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) na globalnom nivou, prednost ima učesnik čiji je tiket vremenski prvi odigran (otkucan).

 

Član 11.

Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa tiketa poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Pravilima klađenja „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka za taj događaj računa kvota 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog koeficijenta.

 

Član 12.

Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja koji se nalazi na tiketu mora biti najkasnije do 22 čas u zadnjem danu nagradne igre, odnosno 28.11.2020. godine. U suprotnom, taj tiket se ne uzima u obzir, odnosno ne ispunjava uslov za ovu nagradnu igru.

 

Član 13.

Svakog dana u toku takmičenja na internet stranici Organizatora www.mozzartbet.ba i uplatno – isplatnim mjestima će biti isticano obavještenje o najuspješnijim tiketima, odnosno tiketima sa najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne računajući jedan promašeni par i tiketima sa najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) koji ispunjava uslove iz člana 8. i 10. ovih Pravila.

 

Član 14.

Uslov za dodjelu nagrada na dnevnom nivou je posjedovanje tiketa koji ispunjavaju sve uslove člana 8. ovih Pravila, a koje su učesnici dužni predati Organizatoru najkasnije tri dana od dana kada je tiket odigran.

U slučaju da se učesnici sa najvećim pogođenim kvotama kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne računajući taj jedan promašeni par ne predaju Organizatoru svoje tikete u roku određenom u stavu 1. ovog člana, pobjednik će biti učesnik sa sljedećom najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne računajući jedan promašeni par i isti su dužni svoje tikete predati Organizatoru u naknadnom roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Pravila iz stava 2. ovog člana primjenjuje se i slučaju da učesnici sa sljedećim najvećim kvotama kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne računajući jedan promašeni par ne predaju svoje tikete u naknadno određenom roku.

Uslov za dodjelu nagrade na globalnom nivou je posjedovanje tiketa koji isounjava uslove iz člana 10. ovih Pravila, a koje je učesnik dužan predati Organizatoru najkasnije tri dana od dana od dana završetka nagradne igre, odnosno najkasnije do 1.12.2020. godine.

U slučaju da se učesnik sa najvećim pogođenim kvotama kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne preda Organizatoru svoj tiket u roku određenom u stavu 4. ovog člana, pobjednik će biti učesnik sa sljedećom najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) i isti je dućan svoj tiket predati Organizatoru u naknadnom roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 4. ovog člana.

Pravilo iz stava 5. ovog člana primjenjuje se i u slučaju da učesnik sa sljedećom najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne prada svoj tiket u naknadno određenom roku.

 

Član 15.

Nagrade osvojene na dnevnom nivou će biti uručene najkasnije 15 dana od dana predaje tiketa Organizatoru, na mjestu određenom sporazumom između dobitnika i Organizatora.

Datum i mjesto uručenja nagrade osvojene na globalnom nivou će biti objavljeni na internet stranici www.mozzartsport.com.

 

Član 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri učesnici u cijelosti prihvataju ova Pravila.

Dobitnici nagrada dobijene nagrade ne mogu mijenjati za novac niti za bilo koju drugu nagradu.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnici su dužni da predstavniku Organizatora daju na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, daju svoje lične podatke, kao i da potpišu potvrdu o preuzimanju nagrade i ugovor o međusobnim pravima i obavezama Organizatora i dobitnika nagrade.

Dobitnici nagrada sudjelovanjem u nagradnoj igri preuzimaju obavezu nošenja imena i logo-a „Mozzart“ na osvojenim nagradama u roku od jedne godine od dana preuzimanja nagrade.

Dobitnicu u nagradnoj igri daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije nagradne igre može koristiti njihove lične podatke (ime i prezime), fotografiju, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

 

Član 17.

U skladu sa članom 101. Zakona o igrama na sreću, porez na dobitke od igara na sreću plaća se, između ostalog, i na dobitke od nagradnih igara u robi i uslugama. Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak.

Za dobitak koji se sastoji od stvari i prava, osnovica poreza je tržišna vrijednost stvari ili prava u trenutku ostvarivanja dobitka. Na osnovicu poreza primjenjuju se sljedeće stope:

 • 10% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 1.000,00 KM ili manji od 10.000,00 KM
 • 15% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 10.000,00 KM ili manji od 50.000,00 KM.

Porez na dobitke obračunava priređivač i odbija ga od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka dobitniku.

 

Član 18.

U slučaju spora, nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.

 

Član 19.

Ova Pravila se objavljuju na internet stranici www.mozzartbet.ba i dnevnom listu u skladu sa članom 95. stavom 4. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/12).